Do’a Iftitah

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Ya Allah, aku memulai syukurku dengan memuji-Mu. Engkau yang mengarahkan kebenaran dengan anugerah-Mu. Aku yakin Engkaulah Yang Mahakasih dan Mahasayang di suaka pengampunan dan rahmat. Engkaulah yang lebih keras siksanya di pengadilan dan kemarahan. Engkaulah yang lebih arogan di arena keangkuhan dan keagungan

Ya Allah, Engkau izinkanku untuk berdoa dan meminta-Mu, maka dengarlah wahai Yang Maha Mendengar pujiku, kabulkanlah wahai Yang Mahawelas atas doaku, ampunilah kesalahanku wahai Yang Maha Pengampun!

Sembahanku! Betapa banyak kesulitan yang telah Engkau lapangkan, kesedihan yang telah Engkau sirnakan, dosa yang telah Engkau hapuskan, rahmat yang telah Engkau tebarkan, rantai penderitaan yang telah Engkau retaskan

Segala puji bagi Allah yang tidak berteman dan beranak, tidak bersekutu di kerajaan-Nya dan wali-Nya kosong dari kehinaan. Agungkanlah Dia dengan pengagungan yang tiada banding!

Segala puji bagi Allah seutuhnya dengan semua pujian untuk-Nya atas semua karunia-Nya yang tak pernah berkurang! Segala puji bagi Allah yang tiada banding dalam kekuasaan-Nya, tiada penentang dalam urusan-Nya!

Segala puji bagi Allah yang tiada sekutu dalam penciptaan-Nya, tiada penyerupa dalam keagungan-Nya! Segala puji bagi Allah yang tampak perbuatan dan pujian-Nya dalam penciptaan, yang kasat mata keagungan-Nya dengan kemuliaan, yang mengulurkan tangan-Nya dengan kedermawanan, yang tiada berkurang kekayaan-Nya, tiada pula bertambah karena banyaknya pemberian! Dialah yang Mahamulia dan Maha Pemberi!

Ya Allah, aku memohon-Mu, sedikit dari yang melimpah, karena kebutuhanku sangat besar terhadap yang sedikit itu, sementara ketidakbutuhan-Mu yang kekal atasnya, kebutuhan itu di sisiku adalah besar, sementara bagi-Mu adalah sederhana dan remeh

Ya Allah, ampunan-Mu atas dosaku, maaf-Mu atas kesalahanku, kemurahan-Mu atas kezalimanku, perahasiaanmu atas buruknya amalku dan kesabaran-Mu atas banyaknya kejahatan yang kulakukan secara sengaja, memberanikan diriku untuk meminta kepada-Mu sesuatu yang tidak layak aku dapatkan dari-Mu, sesuatu yang Engkau berikan kepadaku karena rahmat-Mu, Engkau perlihatkan kepadaku kekuasaan-Mu, Engkau kenalkan aku karena kedermawanan-Mu, karenanya aku berdoa kepada-Mu dengan penuh rasa aman, memohon-Mu dengan penuh ketenangan, tiada rasa takut atau khawatir kepada-Mu atas keperluanku kepada-Mu! Apabila jawaban-Mu lambat, aku mencerca-Mu karena kebodohanku! Padahal kelambatan itu lebih baik bagiku, karena Engkau mengetahui akibat dari semua urusan!

Aku tidak menjumpai tuan yang lebih murah hati dan lebih sabar terhadap budak yang tak tahu berterima kasih seperti aku, selain-Mu! Engkau memanggilku, namun aku berpaling dari-Mu! Engkau mencintaiku, namun aku membenci-Mu! Engkau menyayangiku, namun aku abaikan rasa sayang-Mu! Seolah aku berhak mengajari-Mu! Namun, kekurangajaranku itu tidak menghalangi-Mu memberi rahmat dan kebaikan-Mu kepadaku, tidak mengurangi keramahan-Mu kepadaku dengan kedermawanan dan kemurahan-Mu! Karenanya, sayangilah hamba-Mu yang bodoh ini! Limpahkanlah kepadaku kebaikan-Mu! Sungguhnya Engkau adalah Mahaderma dan Mahamulia!

Segala puji bagi Allah, Raja diraja, yang menggerakkan bahtera, yang menggerakkan angin, yang mendedahkan pagi, yang melunasi utang! Dialah Tuhan alam semesta!

Segala puji bagi Allah atas kesabaran setelah ilmu-Nya! Segala puji bagi Allah atas ampunan-Nya setelah kekuasaan-Nya! Segala puji bagi Allah atas kesabaran-Nya yang mendahului kemurkaan-Nya, padahal Dia Mahakuasa atas kehendak-Nya!

Segala puji bagi Allah, Pencipta makhluk, Pemberi rezeki, Pembelah waktu pagi, Mahaagung dan Mahamulia, Maha Pemurah dan Pemberi nikmat, yang jauh tidak terlihat dan yang dekat mendengar bisikan! Dia Mahasuci dan Mahaluhur.

Segala puji bagi Allah, tiada pesaing yang mampu menandingi-Nya, tiada yang serupa dengan-Nya, tiada teman yang membantu-Nya! Perkasa dengan memuliakan orang-orang mulia, merendah orang-orang agung karena keagungan-Nya, telah terlaksana kehendak-Nya karena kekuasaan-Nya!

Segala puji bagi Allah Penjawabku kala kupanggil Dia, Penutup semua auratku meski aku bermaksiat kepada-Nya, pelimpah karunia kepadaku meski aku tidak mensyukuri-Nya! Betapa banyak karunia diberikan kepadaku, kemahabesaran-Nya telah menyelamatkanku, keindahan yang mempesona telah ditunjukkan kepadaku, lalu aku memuji-Nya dengan penuh ketulusan dan mengingat-Nya dengan bertasbih!

Segala puji bagi Allah Yang tidak merobek lindungan-Nya, tidak menutup pintu-Nya, tidak menolak peminta-Nya, tidak mengkandaskan harapan pendamba-Nya!

Segala puji bagi Allah Yang mengamankan orang-orang yang takut, menyelamatkan orang-orang yang jujur, memuliakan orang-orang yang lemah, merendahkan orang-orang yang congkak, membinasakan para raja dan menggantikannya dengan orang lain!Segala puji bagi Allah Yang membinasakan orang-orang aniaya, melumpuhkan orang-orang zalim, mengejar orang-orang yang berpaling, penghancur orang-orang zalim, Penolong orang yang membutuhkan, Tumpuan harapan orang-orang yang memerlukan, Sandaran orang-orang beriman!

Segala puji bagi Allah yang menggetarkan langit dan penduduknya, mengguncang bumi dan penghuninya, menciptakan badai lautan yang mendera orang-orang yang berenang di dalamnya!

Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada (agama) dan kami tidak mungkin mendapatkan petunjuk jika Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami

Segala puji bagi Allah yang menciptakan dan tidak diciptakan, yang memberikan rezeki dan tidak memperoleh rezeki, yang memberikan makan dan tidak diberi makan, yang mematikan segala yang hidup, dan yang menghidupkan semua yang mati, sedangkan Ia Mahahidup yang tak pernah mati. Di tangan-Nya segala kebaikan dan Ia Mahamampu atas segala sesuatu

Ya Allah, curahkanlah shalawat atas Muhammad, hamba dan utusan-Mu, kepercayaan dan pilihan-Mu, kekasih dan pilihan-Mu di antara makhluk-Mu, penjaga rahasia-Mu, dan penyampai risalah-Mu, shalawat, berkah, rahmat, kasih-sayang, dan salam kesejahteraan terutama, terbaik, terindah, tersempurna, terbersih, tersubur, terharum, tersuci, tertinggi, dan terbanyak yang pernah Kaulimpahkan atas seluruh hamba, nabi, rasul, pilihan, dan orang-orang mulia dari makhluk-Mu

Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas Ali, Amirul Mukminin, washi Rasul Tuhan semesta alam, hamba dan kekasih-Mu, saudara Rasul-Mu, hujjah-Mu atas makhluk-Mu, ayat-Mu yang teragung, dan berita penting yang agung. Curahkanlah shalawat atas shiddîqah yang suci, Fathimah (az-Zahrâ`), penghulu wanita semesta alam. Limpahkanlah shalawat atas dua cucu rahmat dan pemimpin petunjuk, Hasan dan Husain, penghulu seluruh pemuda penghuni surga. Dan curahkanlah shalawat atas para pemimpin Muslimin, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja’far bin Muhammad, Musa bin Ja’far, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, Hasan bin Ali, dan pengganti (terakhir) penegak bendera petunjuk al-Mahdi, para hujjah-Mu atas hamba-hamba-Mu dan orang-orang kepercayaan-Nya di seluruh penjuru negeri-Mu, shalawat yang tak terhingga nan abadi

Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas pengurus urusan-Mu, al-Qâ`im yang selalu diharapkan dan keadilan yang ditunggu-tunggu, kirimkanlah para malaikat-Mu untuk selalu bersamanya, dan kuatkanlah ia dengan Ruhul Qudus, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, jadikan ia pengajak kepada kitab-Mu dan penegak agama-Mu, jadikanlah ia khalifah di muka bumi ini sebagaimana Engkau telah menjadikan orang-orang sebelumnya sebagai khalifah, tegakkan agamanya yang telah Kauridhai baginya, gantikan ketakutannya dengan rasa aman (sehingga) ia dapat menyembah-Mu dengan tidak menyekutukan-Mu dengan sesuatu apa pun. Ya Allah, muliakanlah ia dan kuatkan (kami) dengan (wujud)nya, tolonglah dan menangkan ia, tolonglah ia dengan pertolongan yang mulia, berikan kemenangan kepadanya dengan kemenangan yang mudah (digapai), jadikan baginya kerajaan yang terdukung dari sisi-Mu. Ya Allah, tampakkan dengannya agama-Mu dan sunnah Nabi-Mu sehingga ia tidak terpaksa menyembunyikan kebenaran sedikit pun karena takut kepada (ancaman) makhluk

Ya Allah, kami mengharap kepada-Mu (untuk mewujudkan) sebuah pemerintahan mulia yang dengannya Engkau memuliakan Islam dan para pengikutnya, menghinakan kemunafikan dan para penyandangnya, menjadikan kami di antara pengajak kepada ketaatan-Mu dan pemimpin menuju jalan-Mu, dan menganugerahkan kepada kami kemuliaan dunia dan akhirat

Ya Allah, kebenaran yang telah Kaukenalkan kepada kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk memikulnya dan segala yang belum kami ketahui berkenaan dengannya, sampaikanlah kepada kami. Ya Allah, dengan (perantara)nya bereskan urusan kami yang tak terurus, kumpulkan keterceraiberaian kami, himpunkan keterpecahbelahan (barisan) kami, perbanyak kesedikitan jumlah kami, muliakan kehinaan kami, kayakan orang-orang miskin kami, lunaskanlah utang-utang kami, tamballah kefakiran kami, tutupilah kekurangan kami, mudahkanlah kesulitan kami, putihkanlah wajah kami, bebeaskanlah ketertawanan kami, kabulkanlah permohonan kami, tepatilah janji-janji(-Mu) kepada kami, kabulkanlah doa kami, berikanlah permohonan kami, sampaikanlah kami kepada cita-cita dunia dan akhirat, dan anugerahkan kepada kami melebihi keinginan kami. Wahai sebaik-baik Zat yang dapat dimohon dan seluas-luas Zat Pemberi, dengan (perantara)nya sembuhkan (penyakit) batin kami, lenyapkan amarah hati kami, dan berikan petunjuk kepada kami (sehingga kami dapat mengenal kebenaran) yang diperselisihkan dengan izin-Mu; sesungguhnya Engkau menunjukkan orang yang Kaukehendaki ke jalan yang lurus, dan tolonglah kami atas musuh-Mu dan musuh kami, wahai Tuhan kebenaraan. Amin!

Ya Allah, kami mengadu kepada-Mu atas ketiadaan Nabi kami—semoga shalawat-Mu selalu tercurahkan atasnya dan atas keluarganya— kegaiban imam kami, banyaknya musuh kami, sedikitnya jumlah kami, keganasan fitnah terhadap kami, dan kemenangan masa atas kami. Maka, curahkan shalawat atas Muhammad dan keluarganya, dan bantulah kami (untuk mengatasi) semua itu dengan kemenangan dari-Mu yang Kausegerakan, kesengsaraan yang Kausingkapkan, pertolongan yang Kaukokohkan, kerajaan haq yang Kaumenangkan rahmat dari-Mu yang Kauagungkan kami dengannya, dan ‘afiat dari-Mu yang Kausandangkan pada kami, demi rahmat-Mu wahai Yang lebih pengasih dari para pengasih[]

Advertisements

One Response to “Do’a Iftitah”

 1. Dear …

  It’s So Powerful !!!
  Like a symphony that every word count. Every letter determine .

  Shalawat to those whom speak without “think”, and think without sins.

  Seperti kata Syarafuddin Musawi, “tak kukira ada orang2 yang melebihkan imam2 mazhab dari pada mereka, sementara merekalah panji2 kebenaran, perahu penyelamat, ranting dan buah ke-Nabian, … Janganlah mendahului mereka karena mereka lebih mengetahui dari kalian! Dan jangan kalian tertinggal dari mereka nanti kalian binasa …

  Jangan Lupakan Kami … Karena dosa2 kami wahai yang “Berat” terhadap Ummatnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: